مطالب تعمیركار


لباس فضانوردان در رقابت های اتومبیل رانی

لباس فضانوردان در رقابت های اتومبیل رانی

بسته خدمتی دریافت گواهینامه و استاندارد دانش بنیان ها توسعه یافت

بسته خدمتی دریافت گواهینامه و استاندارد دانش بنیان ها توسعه یافت

بلیط همسفر جف بزوس در مسافرت به فضا 28 میلیون دلار به فروش رسید

بلیط همسفر جف بزوس در مسافرت به فضا 28 میلیون دلار به فروش رسید

یك هیات كنیایی برای بازدید از زیرساخت فناورانه به ایران آمدند

یك هیات كنیایی برای بازدید از زیرساخت فناورانه به ایران آمدند

نیازهای فناورانه حوزه ابزار دقیق و اتوماسیون عرضه می شود

نیازهای فناورانه حوزه ابزار دقیق و اتوماسیون عرضه می شود
از سوی معاونت علمی انجام شد؛

دعوت به چالش ساخت سنسورهای شیمیایی مورد نیاز صنعت هوایی

دعوت به چالش ساخت سنسورهای شیمیایی مورد نیاز صنعت هوایی
تازه ترین قربانی حمله سایبری؛

مشاور دولت آمریكا در حوزه طرحهای امنیتی هك شد

مشاور دولت آمریكا در حوزه طرحهای امنیتی هك شد

استقامت نمایی ۳۶۰ درجه از مریخ ثبت نمود

استقامت نمایی ۳۶۰ درجه از مریخ ثبت نمود

تشخیص سرطان در چند دقیقه با كمك اشعه ایكس

تشخیص سرطان در چند دقیقه با كمك اشعه ایكس

توانایی خارق العاده تولید انرژی یك برخورد دهنده هادرونی در كره ماه

توانایی خارق العاده تولید انرژی یك برخورد دهنده هادرونی در كره ماه
SetFix تعمیرکار